Ogłoszenie o konkursie

O G Ł O S Z E N I E

 

TMS Diagnostyka Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84,

tel. 22 858 2820, fax. 22 858 2812, email: tms@tms.com.pl

PRACOWNIA TK, RTG, USG w OSTROŁĘCE

 

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

 

dla podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.

o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z  2018r. poz. 160 ze zm. )

 

Przedmiot konkursu obejmuje

udzielanie świadczeń zdrowotnych i/lub pełnienie dyżurów medycznych w Pracowni TK, RTG, USG zlokalizowanej na

terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w OSTROŁĘCE

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych – 135 000

1.Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń: 01.03.2020r. Umowa będzie obowiązywała od 01.03.2020r.
do  31.12.2021r.

2. Oferty złożone na obowiązujących formularzach powinny zawierać informacje zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z  2018r. poz. 160 ze zm.).

3. Materiały konkursowe zamieszczone są na stronie Udzielającego zamówienia:  www.tmsdiagnostyka.pl

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Dyr. Andrzej Weigl, tel. 609 858 188.

 

4. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej” należy złożyć w Sekretariacie zamawiającego, w terminie do 06.02.2020r. do godz. 15:00.

5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

6. Rozpoczęcie części jawnej konkursu z udziałem oferentów nastąpi w siedzibie TMS Diagnostyka Sp. z o.o., 02-952 Warszawa,
ul. Wiertnicza 84, w Sali konferencyjnej, dnia 06.02.2020r.  o godz.15:30.

W dniach od 06.02.2020 do 10.02.2020r. przewidziane są negocjacje/rokowania z oferentami w celu uzgodnienia zakresu   świadczenia      usług i zharmonizowania go z pracą całego zespołu radiologów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  11.02.2020r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy    informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie w Warszawie, ul. Wiertnicza 84 oraz na stronie internetowej www.tmsdiagnostyka.pl .

7. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do  czasu zakończenia postępowania, oferent może  złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania  zaskarżonej czynności.

8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzenia  postępowania w  sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługuje odwołanie do Dyrektora TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania oraz skarga do sądu  administracyjnego.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania konkursu w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Ostrołęka, dnia 24.01.2020r.

 

                                                                                                                                         Andrzej Weigl

                                                                Dyrektor TMS Diagnostyka Sp. z o.o.