Regulamin systemu e-Rejestracji

Postanowienia wstępne Regulaminu systemu e-Rejestracji

 1. System e-Rejestracji udostępniony został na potrzeby Użytkowników przez podmiot leczniczy TMS Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem – ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerami KRS 0000124799, NIP 951205535 oraz REGON 015187640.
 2. Regulamin wraz z załącznikami zawarty na naszej Stronie Internetowej tmsdiagnostyka.pl definiuje zasady będące podstawą prawną użytkowania systemu e-Rejestracji.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z systemu e-Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z systemu e-Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje go, a także jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy  o kontakt pod numerem telefonu + 48 85 831 89 01 lub drogą mailową e-rejestracja@tmsdiagnostyka.pl.

 

Definicje zawarte w Regulaminie systemu e-Rejestracji

 1. Regulamin – niniejszy dokument korzystania z systemu e-Rejestracji.
 2. TMS Diagnostyka Sp. z o.o. – podmiot prowadzący i zarządzający systemem e-Rejestracji.
 3. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez TMS Diagnostyka Sp. z o.o. pod adresem tmsdiagnostyka.pl.
 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą z usług systemu e-Rejestracji.
 5. Umówienie badania – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez TMS Diagnostyka Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika za pośrednictwem systemu e-Rejestracji, umożliwiającą Użytkownikowi rejestrację na określone badanie w wybranej placówce TMS Diagnostyka Sp. z o.o., w dogodnym dla niego czasie spośród dostępnych terminów.
 6. MR – badanie Rezonansu Magnetycznego.
 7. TK – badanie Tomografii Komputerowej.
 8. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Postanowienia szczegółowe i warunki korzystania z systemu e-Rejestracji

 1. Administratorem systemu e-Rejestracji jest TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
 2. Podstawą do dokonania rejestracji elektronicznej na badanie finansowane przez NFZ (zarówno TK jak i MR) jest posiadanie ważnego skierowania wystawionego z Poradni Specjalistycznej, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Podstawą do dokonania rejestracji elektronicznej na badanie płatne TK i MR jest posiadanie skierowania od lekarza.
 4. Użytkowanie systemu e-Rejestracji może odbywać się w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Korzystanie z systemu e-Rejestracji jest bezpłatne dla każdego Użytkownika chcącego zarejestrować się na badanie drogą elektroniczną.
 6. Administrator świadczy usługi 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku przewidywanej przerwy technicznej jest zobowiązany powiadomić o niej Użytkowników systemu e-Rejestracji, umieszczając informację na swojej Stronie Internetowej.
 7. Administrator korzysta z plików cookie. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z informacją dotyczącą stosowanych w systemie e-Rejestracji w/w plików, które zostały zawarte w Polityce Cookies opublikowanej na stronie internetowej.
 8. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z Ochroną Danych Osobowych RODO zawartą na stronie internetowej.
 9. Użytkownik może dokonać rejestracji na badanie drogą elektroniczną jedynie przy użyciu komputera, system e-Rejestracji nie jest wyskalowany do pracy na telefonach komórkowych.
 10. Warunkiem korzystania z systemu e-Rejestracji jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią internetową. Zalecane jest używanie aktualnych wersji przeglądarek takich jak: Firefox, Chrome, Edge, Safari.
 11. TMS Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby korzystanie z systemu e-Rejestracji odbywało się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. TMS Diagnostyka Sp. z o.o. może telefonicznie kontaktować się Użytkownikiem, który skorzystał z usług systemu e-Rejestracji, w celu realizacji rejestracji, przy użyciu numeru telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas wypełniania formularza elektronicznego podczas rejestracji.

 

 Prawa i obowiązki Użytkownika systemu e-Rejestracji

 1. Użytkownik wypełniając formularz elektroniczny w procesie rejestracji elektronicznej zobowiązuje się do podawania rzetelnych i kompletnych danych osobowych oraz informacji zawartych na skierowaniu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty elektronicznej rejestracji na badanie. W przypadku gdy oryginał skierowania nie zostanie dostarczony do rejestracji TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w wyznaczonym czasie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących na badanie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do zaplanowanego badania w zależności od jego rodzaju oraz przyniesienia odpowiednich dokumentów. Niezbędne informacje zawarte są w zakładce dodatkowe informacje dla Pacjenta wykonującego badanie TK lub MR.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z umieszczonym na stronie internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o. o. wykazu przeciwwskazań do wykonania badania TK oraz przeciwwskazań do wykonania badania MR.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieudostępniania osobom niepowołanym kodów autoryzacyjnych otrzymanych od TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w celu dokonania przez Użytkownika rejestracji elektronicznej. Jeżeli omyłkowo otrzymany kod trafi do osoby nieupoważnionej, Użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić, o tym TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
 6. Użytkownik na ostatnim etapie rejestracji elektronicznej akceptuje niniejszy Regulamin. Brak akceptacji powoduje odstąpienie od procesu elektronicznej rejestracji.
 7. Użytkownik w ostatnim etapie elektronicznej rejestracji potwierdza także, że nie ma przeciwwskazań do wykonania badania TK i MR oraz do podania środka kontrastowego. Brak potwierdzenia powoduje odstąpienie od procesu elektronicznej rejestracji.

 

Prawa i obowiązki Administratora systemu e-Rejestracji

 1. W przypadku gdy Użytkownik będzie działał na szkodę TMS Diagnostyka Sp. z o.o., nadużywał prawa lub nie będzie przestrzegał Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania mu dostępu do systemu e-Rejestracji.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do systemu e-Rejestracji, w celu ulepszenia jej działania. W takim przypadku jest zobowiązany powiadomić Użytkowników o przewidywanej przerwie technicznej na swojej Stronie Internetowej.
 3. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o. aktualnych i rzetelnych informacji związanych ze świadczonymi przez niego usługami, w celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości usług medycznych.
 4. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej przeciwwskazań do wykonania badania TK oraz przeciwwskazań do wykonania badania MR.
 5. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej obowiązujących cenników badań prywatnych.
 6. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej aktualnych danych teleadresowych, adresu siedziby firmy oraz wszystkich swoich pracowni wraz z mapkami dojazdu.

 

Reklamacje

 1. Użytkownik korzystający z rejestracji elektronicznej ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usługi systemu e-Rejestracji świadczonej przez TMS Diagnostyka Sp. z o.o. Reklamacja może zostać przesłana elektronicznie na adres usk@tmsdiagnostyka.pl lub listownie (TMS Diagnostyka Sp. z o.o, ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa). W zgłaszanej reklamacji Użytkownik zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz opisać powstały problem. TMS Diagnostyka Sp. z o.o. na bieżąco rozpatrzy nadesłaną przez Użytkownika reklamację udzielając odpowiedzi.

 

Rezygnacja z badania/anulowanie badania

 1. Użytkownik na każdym z etapów wypełniania formularza w systemie e-Rejestracji ma prawo do zaniechania dalszych etapów rejestracji elektronicznej i jej przerwania.
 2. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem po podjęciu przez Rejestrację TMS Diagnostyka Sp. z o.o. trzech prób, rezerwacja badania zostanie anulowana.
 3. W przypadku nie dostarczenia przez Użytkownika w ciągu 14 dni od daty elektronicznej rejestracji na badanie oryginału skierowania do rejestracji TMS Diagnostyka Sp. z o.o., pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących na badanie.
 4. W przypadku wystąpienia nagłych przeciwwskazań do wykonania badania np. pogorszenia stanu zdrowia, uniemożliwiające wykonanie badania, Użytkownik ma prawo odstąpić od jego wykonania.

 

Zmiany Regulaminu systemu e-Rejestracji

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane w zakładce Regulamin na Stronie Internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z systemu e-Rejestracji po wprowadzeniu zmian przez Administratora oznacza ich akceptację. W przypadku ich niezaakceptowania, Użytkownik nie powinien korzystać z rejestracji elektronicznej.

 

Wnioski końcowe Regulaminu systemu e-Rejestracji

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o. w dziale Informacje dla pacjenta – Regulamin systemu e-Rejestracji.
 2. Obie strony, Administrator oraz Użytkownik, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres mailowy: e-rejestracja@tmsdiagnostyka.pl.